Login
Login
Loginnaam:
Wachtwoord:
Nog geen account?

Risicobeoordeling van nieuwe machines

De verplichting tot het uitvoeren van een risicobeoordeling van een nieuw te bouwen machine of van een aanpassing aan een CE-gemarkeerde machine is te vinden in artikel 1 van de Algemene beginselen uit Bijlage I van de Machinerichtlijn:

De fabrikant van een machine of diens gemachtigde garandeert dat een risicobeoordeling wordt uitgevoerd om na te gaan welke veiligheids- en gezondheidseisen op die machine van toepassing zijn; bij ontwerp en bouw van de machine moet vervolgens rekening worden gehouden met de resultaten van deze risicobeoordeling.
Via het herhalen van bovenbedoelde risicobeoordeling en -beperking dient de fabrikant of diens gemachtigde:

- de grenzen van de machines te bepalen, zowel uitgaande van het beoogde gebruik als van elk redelijkerwijs voorzienbare verkeerde gebruik daarvan,
- na te gaan welke gevaren door de machines kunnen worden veroorzaakt en welke gevaarlijke situaties daaraan verbonden zijn,
- de risico's in te schatten met inachtneming van de ernst van het mogelijke letsel of de aantasting van de gezondheid en de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoet,
- de risico's te beoordelen teneinde, overeenkomstig de doelstelling van deze richtlijn, te bepalen of risicoreductie vereist is,
- de gevaren weg te nemen of de aan deze gevaren verbonden risico's te verminderen door de toepassing van beschermende maatregelen in de in punt 1.1.2, onder b) vastgestelde volgorde.

 

Risicobeoordeling

 

 

 

 

 

Risicobeoordeling

 

 

 

 

 

Risicobeoordeling

 

 

 

 

 

Risicobeoordeling