Login
Login
Loginnaam:
Wachtwoord:
Nog geen account?

Leveringsvoorwaarden

 

 

Artikel 1. Definities

Voor deze leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities:

“Afnemer”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Gebruiksovereenkomst met Leverancier is aangegaan;

“Gebruiker”: Afnemer en/of een Medewerker van Afnemer;

“Gebruiksovereenkomst”: de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer met betrekking tot het gebruik van de Web Applicatie;

“Leverancier”: ReduRisc VOF;

“Leveringsvoorwaarden”: deze voorwaarden;

“Log-in Gegevens”: uitsluitend voor Gebruiker bestemde code(s), waarmee toegang kan worden verkregen tot de Web Applicatie;

“Log-in Procedure”: de door Leverancier voorgeschreven procedure die Afnemer dient te volgen teneinde toegang te verkrijgen tot de Web Applicatie;

“Programmatuur”: het computerprogramma met behulp waarvan risicobeoordelingen kunnen worden gemaakt van arbeidsmiddelen of plaatsen met explosiegevaar.

“ReduRisc Online Diensten”: het geheel van door Leverancier te verlenen diensten, zoals nader beschreven in de Gebruiksovereenkomst;

“ReduRisc”: de website van Leverancier, toegankelijk via de URL www.risicobeoordeling.eu,

waartoe Gebruikers toegang krijgen door middel van door Leverancier verstrekte Log-in Gegevens;

“ReduRisc ATEX”: de website van Leverancier, toegankelijk via de URL www.risicobeoordelingatex.eu, waartoe Gebruikers toegang krijgen door middel van door Leverancier verstrekte Log-in Gegevens;

“Systeemeisen”: de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van Afnemer voor het deugdelijk gebruik kunnen maken van de Web Applicatie;

“Vertrouwelijke Informatie”: de vertrouwelijke informatie betreffende Afnemer of Leverancier,

daaronder begrepen (a) informatie die schriftelijk als “vertrouwelijk” is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is, (c) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend moet worden verondersteld;

“Web Applicatie”: de programmatuur zoals beschreven in de Gebruiksovereenkomst, waartoe Leverancier aan Afnemer toegang verleent voor gebruik in overeenstemming met het bepaalde in de Gebruiksovereenkomst.


Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst

2.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de Gebruiksovereenkomst, alsmede op alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomsten met Leverancier die betrekking hebben op ReduRisc Online Diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 Leverancier is gerechtigd de Leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Leverancier zal Afnemer twee (2) maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen schriftelijk informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien Afnemer niet akkoord is met de voorgenomen wijzigingen, kan Afnemer de Gebruiksovereenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Indien Afnemer niet binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de mededeling van Leverancier vóór het inwerkingtreden van de aangekondigde wijzigingen schriftelijk of via e-mail uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt Afnemer geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

2.3 Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de ReduRisc Online Diensten zijn vrijblijvend en herroepbaar.


Artikel 3. Gebruiksrecht

3.1 Leverancier verleent Afnemer hierbij het niet-exclusieve recht om de Web Applicatie gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van Afnemer.

3.2 Het gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de Gebruiksovereenkomst tot stand is gekomen.

3.3 Afnemer zal de Web Applicatie slechts gebruiken overeenkomstig het bepaalde in deze Leveringsvoorwaarden.

3.4 Leverancier is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de Web Applicatie. Leverancier zal Afnemer tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Web Applicatie, een en ander naar oordeel van Leverancier.


Artikel 4. Reikwijdte van het gebruiksrecht

4.1 Afnemer mag niet toestaan dat de Web Applicatie wordt gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Afnemer en haar Medewerkers.

4.2 Het is Afnemer niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Leveringsvoorwaarden over te dragen aan derden.


Artikel 5. Duur en einde Overeenkomst

5.1 De Gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Gebruiksovereenkomst.

5.2 Na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 5.1 wordt de Gebruiksovereenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één (1) jaar, tenzij één van beide partijen de Gebruiksovereenkomst ten minste één (1) maand voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk opzegt.

5.3 Bij beëindiging van de Gebruiksovereenkomst heeft Afnemer, tot op de laatste dag van de Gebruiksovereenkomst, de mogelijkheid back-up files te maken.

5.4 Leverancier is gerechtigd de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op het moment dat Afnemer aan Leverancier meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat Leverancier uit de omstandigheden moet afleiden dat de Afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen dan wel op het moment dat (de onderneming van) Afnemer zijn activiteiten staakt. De Gebruiksovereenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat de (onderneming van) Afnemer geliquideerd wordt, surséance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard.

5.5 De Gebruiksovereenkomst kan schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de Gebruiksovereenkomst na te komen binnen dertig (30) kalenderdagen na de ingebrekestelling.

5.6 Leverancier is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging als beschreven in artikel 5.2, 5.4 en 5.5.

5.7 Na beëindiging van de Gebruiksovereenkomst zal Afnemer geen toegang meer hebben tot de Web Applicatie en zijn gegevens. Leverancier zal bij beëindiging van de Gebruiksovereenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan Afnemer restitueren.


Artikel 6. Prijs en betaling

6.1 Alle door Leverancier gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de Afnemer komen.

6.2 Leverancier is gerechtigd de vergoeding als genoemd in artikel 7 jaarlijks aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden tijdig schriftelijk medegedeeld. Afnemer verklaart zich met eventuele prijsstijgingen akkoord indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2005 = 100). Bij prijsstijgingen boven dit genoemde prijsindexcijfer kan Afnemer de Gebruiksovereenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, schriftelijk opzeggen tegen de eerste dag van de maand volgend op de aankondiging van prijswijziging.

6.3 Indien Afnemer de Gebruiksovereenkomst niet binnen één maand na kennisgeving van de prijsverhoging opzegt, wordt Afnemer geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard.

6.4 Betaling van de vergoeding geschiedt binnen dertig (30) dagen na dagtekening van de factuur.

6.5 Facturering vindt jaarlijks plaats tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

6.6 Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van dit artikel 6 niet of niet tijdig nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

6.7 Alle kosten die Leverancier zowel in als buiten rechte heeft gemaakt, met inbegrip van advocaatkosten, ten gevolge van het niet nakomen door Afnemer van zijn betalingsverplichtingen komen voor rekening van Afnemer. De door Leverancier gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom van de vordering.


Artikel 7. Vergoeding

7.1 Afnemer is uit hoofde van de Gebruiksovereenkomst een jaarlijkse vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt nader bepaald in de Gebruiksovereenkomst. De vergoeding dient te worden voldaan aan Leverancier, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

7.2 De vergoeding is verschuldigd ongeacht of Afnemer gebruik maakt van de Web Applicatie.


Artikel 8. Verplichtingen Leverancier

8.1 Leverancier staat ervoor in dat er regelmatig (minimaal 1 maal per dag) een back-up wordt gemaakt van de gegevens, die Afnemer middels de Web Applicatie heeft ingevoerd. Deze back-up wordt niet aan Afnemer verstrekt. Afnemer wordt krachtens artikel 10.3 geacht zelf een back-up te maken.

8.2 Leverancier staat ervoor in dat de gegevens die Afnemer middels de Web Applicatie heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-Gebruikers.

8.3 Behoudens het bepaalde in artikel 12.3 onthoudt Leverancier zich van het inzien van de gegevens die Afnemer middels de Web Applicatie bij Leverancier heeft geplaatst, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Leverancier hiertoe krachtens de wet een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is.


Artikel 9. Verplichtingen en medewerking Afnemer

9.1 Afnemer dient een wijziging in haar adresgegevens onverwijld schriftelijk aan Leverancier mede te delen.

9.2 Afnemer is verplicht de gebruiksregels van artikel 11 in acht te nemen.

9.3 Indien Afnemer zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze Leveringsvoorwaarden niet nakomt, is Leverancier gerechtigd om het gebruik van de Web Applicatie door Afnemer zonder voorafgaande aankondiging te beperken.

9.4 Afnemer draagt zorg voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de Web Applicatie.

9.5 Afnemer staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van de Web Applicatie gebruikte apparatuur en software voldoet aan de Systeemeisen. Afnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrecht-matig gebruik door derden.

9.6 Afnemer zal Leverancier alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan Leverancier van correcte en actuele NAW-gegevens, verschaffen die Leverancier nodig heeft voor de instandhouding van de ReduRisc Online Diensten.


Artikel 10. Gegevens

10.1 De gegevens die Afnemer middels de Web Applicatie heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door Leverancier ingeschakelde derde staat.

10.2 Afnemer blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens.

10.3 Afnemer dient zelf regelmatig via de Web Applicatie een back-up te maken van alle gegevens die middels de Web Applicatie zijn ingevoerd. Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg)schade of gederfde winsten van Afnemer.

10.4 Tot 21 dagen na het einde van de Gebruikersovereenkomst kan Afnemer Leverancier verzoeken, tegen betaling van een vergoeding, hem een kopie van de gegevens te doen toekomen op een gegevensdrager. Dit geldt niet indien enkel een zogenaamd proefabonnement wordt afgesloten.

10.5 Leverancier is niet gehouden om gehoor te geven aan het in dit artikel 10.4 bedoelde verzoek, indien Leverancier nimmer een betaling conform artikel 6.4 van Afnemer heeft ontvangen.

10.6 Na beëindiging van de Gebruikersovereenkomst wordt door Leverancier de via de Web Applicatie ingevoerde gegevens maximaal 28 dagen bewaard. Na deze periode is Leverancier gerechtigd deze gegevens definitief te verwijderen zonder hieraan voorafgaand Afnemer te informeren. Alsdan kan geen kopie van de gegevens meer worden verstrekt.


Artikel 11. Gebruiksregels

11.1 Afnemer zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (klanten van) Leverancier bij het gebruik van de ReduRisc Online Diensten, een en ander naar het oordeel van Leverancier. Het is Afnemer niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Leverancier of klanten van Leverancier.

11.2 Het is Afnemer niet toegestaan de ReduRisc Online Diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de Leveringsvoorwaarden.

11.3 Afnemer verplicht zich jegens Leverancier de ReduRisc Online Diensten zodanig te gebruiken dat de door hem opgeslagen hoeveelheid informatie en het door hem gerealiseerde volume van het datatransport niet significant afwijken van het door Leverancier aangegeven gemiddelde gebruik van de ReduRisc Online Diensten door andere Afnemers. Indien dit gebruik door Afnemer naar het oordeel van Leverancier significant afwijkt van het gemiddelde gebruik, zal Leverancier contact opnemen met Afnemer teneinde specifieke voorwaarden met Afnemer overeen te komen voor het extra gebruik. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over deze specifieke voorwaarden is Leverancier gerechtigd om het gebruik van de Web Applicatie door Afnemer zonder voorafgaande aankondiging te beperken.


Artikel 12. Beschikbaarheid

12.1 Leverancier spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Web Applicatie.

12.2 Leverancier is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot de Web Applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik er van te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor ( preventief-) onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer ReduRisc Online Diensten, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van Afnemer jegens Leverancier met zich meebrengt . Leverancier spant zich in dit tot een minimum te beperken, dit zo mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en indien mogelijk Afnemer tijdig te informeren.

12.3 In het kader van het leveren van support is Leverancier gerechtigd de gegevens van Afnemer, bedoeld in artikel 10, in te zien.


Artikel 13. Log-in Procedure

13.1 Afnemer is verplicht de Log-in Procedure te volgen.

13.2 Leverancier is gerechtigd om de Log-in Procedure naar eigen inzicht aan te passen. Leverancier zal Afnemer hiervan tijdig op de hoogte stellen.

13.3 Afnemer dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de Log-in Gegevens. De Log-in Gegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van Afnemer. Afnemer en de Gebruikers zijn ten aanzien van de Log-in Gegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder. Afnemer is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn Log-in Gegevens. Alle handelingen van de Gebruiker te dier zake zijn voor rekening en risico van Afnemer.


Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de Web Applicatie zijn het exclusieve eigendom van Leverancier. Geen van de in de Gebruiksovereenkomst of de Leveringsvoorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een

volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Afnemer.

14.2 Het is Afnemer niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Leverancier op of in de Web Applicatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Afnemer niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van de Leverancier of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.


Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Leverancier uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is Leverancier slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

15.2 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de Web Applicatie.

15.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van Afnemer of van derden, van apparatuur van Afnemer, Leverancier of derden, of van internetverbindingen van Afnemer, Leverancier of derden.

15.4 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die middels de Web Applicatie bij Leverancier worden geplaatst.

15.5 Voor zover Leverancier geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50 % van alle in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan Afnemer gefactureerde bedragen. Voor zover Leverancier ook geen aanspraak kan maken op de in dit artikel 15.5 genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt is tot duizend euro (€ 1.000).

15.6 Afnemer erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de ReduRisc Online Diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.

15.7 Afnemer erkent en aanvaardt dat de Web Applicatie nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld.

15.8 Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Gebruikersovereenkomst of de Leveringsvoorwaarden.

15.9 De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Afnemer ontstaat in alle gevallen slechts indien Afnemer Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Leverancier na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.

15.10 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Afnemer heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) indien Afnemer nalaat Leverancier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

15.11 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.


Artikel 16. Geheimhouding

16.1 Elk van beide partijen zal Vertrouwelijke Informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie is verkregen.

16.2 Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen.

16.3 De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voor zover Vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

16.4 Partijen staan er voor in dat hun Medewerkers alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.


Artikel 17. Overmacht

17.1 Een partij is niet gehouden tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de Gebruikersovereenkomst of de Leveringsvoorwaarden, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Leverancier, transportproblemen en stakingen.

17.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 6 weken zal duren, heeft de andere partij het recht de Gebruikersovereenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig zijn.


Artikel 18. Overige bepalingen

18.1 Leverancier kan zijn rechten of plichten uit hoofde van de Leveringsvoorwaarden of de Gebruikersovereenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. In het geval van overdracht of uitbesteding zijn deze Leveringsvoorwaarden eveneens van toepassing op Afnemer.

18.2 Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de Gebruikersovereenkomst of de Leveringsvoorwaarden dient schriftelijk te worden gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld in de Gebruikersovereenkomst.

18.3 De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zulks door Leverancier uitdrukkelijk is aanvaard.


Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op de Leveringsvoorwaarden en de Gebruiksovereenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Leveringsvoorwaarden of de Gebruiksovereenkomst, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden aan de bevoegde rechter in Leeuwarden voorgelegd.