Login
Login
Loginnaam:
Wachtwoord:
Nog geen account?

Meer informatie over de methode

De in ReduRisc gebruikte methode is gebaseerd op EN-ISO 12100: 2010 "Veiligheid van machines. Basisbegrippen voor ontwerp – Risicobeoordeling en risicoreductie".1)

Volgens deze norm dient van een machine voor alle gebruiksfases en gedurende de totale levensduur, ieder gevaar geïdentificeerd te worden. In het programma kunnen deze gevaren worden vastgelegd door middel van een foto of een tekening en/of een omschrijving. Het risico (de kans dat het gevaar leidt tot een ongewenst effect) van het geïdentificeerde gevaar, kan naar keuze worden bepaald met de op EN-ISO 12100 gebaseerde Risicograaf ®2) of met de methode van Fine & Kinney. In beide gevallen wordt de grootte van het risico automatisch uitgerekend en uitgedrukt in een getal (de risicowaarde). Vervolgens kan worden aangegeven op welke wijze het gevaar weggenomen kan worden of het risico tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht kan worden. Uit de lijst met actuele machinenormen kunnen de normen worden gekozen die hierbij behulpzaam kunnen zijn. Tenslotte kan worden aangegeven welke prioriteit aan de uitvoering van de risicobeperkende maatregel moet worden gegeven.

Zodra een risicoreducerende maatregel is uitgevoerd, kan in het programma worden aangegeven op welke wijze dit is gebeurd en kunnen bijbehorende tekeningen en andere documenten hierbij worden opgeslagen. Ter afsluiting kan met behulp van de Risicograaf of met de methode van Fine & Kinney het restrisico worden bepaald.

1) Risicobeoordelingen van machines worden geacht aan de eisen van de Machinerichtlijn en de Richtlijn arbeidsmiddelen te voldoen indien zij zijn uitgevoerd volgens EN-ISO 12100.
   
2) De naam Risicograaf ® is gedeponeerd door VANE InnoManagement B.V./CE CONSULT.

Risicobeoordeling

 

 

 

 

 

Risicobeoordeling

 

 

 

 

 

Risicobeoordeling

 

 

 

 

 

Risicobeoordeling